ACT CONSTITUTIV
al societatii comerciale
<NUME_S>

 

Art.1 Membrii fondatori

In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie prezentul act constitutiv.
Persoanele care prin libera vointa constituie prezenta societate sunt:
1.<NUME_A_1>, nascut la data de <DN_1>, in localitatea <LN_1>, domiciliat in <LOCAL_A_1>, <STRADA_A_1>, Nr. <NR_A_1>, Bl.<BL_A_1>, Sc. <SC_A_1>, Et. <ET_A_1>, Ap. <AP_A_1>, de cetatenie <CETA_A_1>
2.<NUME_A_2>, nascut la data de <DN_2>, in localitatea <LN_2>,
domiciliat in <LOCAL_A_2>, <STRADA_A_2>, Nr. <NR_A_2>, Bl. <BL_A_2>, Sc. <SC_A_2>, Et. <ET_A_2>, Ap. <AP_A_2>, de cetatenie <CETA_A2>

 

Art. 2 Forma, denumire, sediul

Societate cu raspundere limitata, avind denumirea <NUME_S> si sediul in <LOCAL_S>, <STRADA_S>, Nr. <NR_S>, Bl. <BL_S>, Sc. <SC_S>, Et. <ET_S>, Ap. <AP_S>, avand personalitate juridica din momentul inregistrarii in Registrul Comertului.
In toate actele , facturile, anunturile si oricare alte documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de initialele -S.R.L.-, de numarul de ordine din Registrul Comertului, sediul si capitalul social.

 

Art. 3 Obiectul de activitate al societatii

Obiectul de activitate al societatii este:
Activitate principala:
<ACTIV_P>
Activitati secundare:
<ACTIV_S>

 

Art. 4 Capitalul social

Capitalul social subscris este de <CAPITAL_S> lei numerar, din care varsat <CAPITAL_V> lei, divizat in <PARTI_S>, parti sociale egale de
<VALOARE_S> lei fiecare. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.
Aportul fiecarui asociat la constituirea capitalului social si partile sociale care ii revin:
1. <NUME_A_1>, <CAPIT_A_1> lei
<PART_A_1> parti sociale
2. >NUME_A_2>, <CAPIT_A_2> lei
<PART_A_2> parti sociale
Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea partilor sociale intre asociati sau catre persoane din afara societatii este permisa numai prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor.
Partile sociale dobandite prin succesiune se pot transmite sau plati conform ultimului bilant aprobat.
Reducerea sau majorarea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii Generale a asociatilor cu respectarea prevederilor legale in acest sens.
Hotararile asociatilor se iau in Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata.
Atributiile Adunarii Generale a asociatilor:
a) aproba bilantul contabil si situatia conturilor de profit si pierderi ce va fi depus la Administratia Financiara in termen de 15 zile. Un exemplar al bi- lantului contabil si al contului de profit si pierderi vizat de Administratia Financiara va fi depus la Registrul Comertului;
b) aproba programul de activitate al societatii precum si bugetul de venituri si cheltuieli;
c) hotaraste defalcarea profitului si repartizarea lui asociatilor dupa constituirea fondului de rezerva si plata impozitelor stabilite de lege;
d) hotaraste modificarea capitalului social, a numarului de parti sociale si a valorii acestora;
e) aproba actul constitutiv si modificarea acestuia;
f) desemneaza sau revoca administratorii sau cenzorii societatii;
g) aproba contractarea de imprumuturi bancare;
h) aproba cesiunea partilor sociale;
i) hotaraste constituirea fondului de rezerva si utilizarea acestuia precum si fondurile destinate dezvoltarii;
j) aproba modificarea formei juridice precum si dizolvarea, fuziunea si divizarea societatii;
k) decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii.

 

Art.5 Administratori

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de AdunareaGenerala.
Administratorii raspund personal si solidar penntru orice dauna pricinuita societatii.
Mandatul dat administratorilor poate fi revocat sau prelungit, prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor.
Administratorii societatii sunt :
1. <NUME_A_1>, nascut la data de <DN_1>, in localitatea <LN_1>, domiciliat in <LOCAL_A_1>, <STRADA_A_1>, Nr. <NR_A_1>, Bl. <BL_A_1>, Sc. <SC_A_1>, Et. <ET_A_1>, Ap. <AP_A_1>, de cetatenie <CETA_A_1>
2. <NUME_A_2>, nascut la data de <DN_2>, in localitatea <LN_2>, domiciliat in <LOCAL_A_2>, <STRADA_A_2>, Nr. <NR_A_2>, Bl. <BL_A_2>, Sc. <SC_A_2>, Et. <ET_A_2>, Ap. <AP_A_2>, de cetatenie <CETA_A_2>
Atributiile administratorilor sunt:
a) duc la indeplinire hotararile Adunarii Generale a asociatilor;
b) semneaza actele, scrisorile sau publicatiile emise de societate;
c) tin registrul asociatilor;
d) reprezinta, singuri sau impreuna cu alti asociati,societatea in relatiile cu partenerii;
e) convoaca Adunarea Generala a asociatilor cel putin odata pe an sau de cate ori este nevoie;
f) raspund in fata Adunarii Generale si a cenzorilor pentru bunul mers al activitatii societatii;

 

Art. 6 Participarea asociatilor la beneficii si pierderi

Participarea fiecarui asociat la beneficii si pierderi este:
1. <NUME_A_1> <PROC_A_1>%
2. <NUME_A_2> <PROC_A_2>%

 

Art. 7 Dezmembraminte, sedii secundare

Societatea poate infiinta sedii secundare, agentii, reprezentante, sucursale, filiale, in tara si in strainatate, cu respectarea statutului lor organic, cu indeplinirea formalitatilor legale si inscrierea acestora in Registrul Comertului.

 

Art. 8 Durata societatii

Societatea se constituie pe o durata nelimitata incepand cu data inscrierii in Registrul Comertului.
Durata inactivitatii societatii nu poate depasi 3 ani.
Societatea poate fi continuata cu mostenitori.

 

Art. 9 Dizolvarea, fuziunea si divizarea

Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatii se va face in conformitate cu prevederile legii 31/1990 republicata.

 

Art. 10 Dispozitii generale

Societatea poate functiona si cu asociat unic conform prevederilor art. 13 din Legea 31/1990 republicata.
Partile semnatare ale actualului document sunt de acord ca toate litigiile, dezacordurile, problemele sau pretentiile generate de incheierea, executarea sau interpretarea prezentului document sa fie definitiv solutionate de catre Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Galati in conformitate cu Regulamentul acesteia.
Partile declara expres angajamentele lor de a se conforma hotararii data de completul de arbitraj. Hotararea arbitrala este definitiva si poate fi investita cu formula executorie la cererea partii interesate la instanta din judetul Galati.
Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 republicata privitoare la societatile cu raspundere limitata si a codului comercial.
Recunoasterea prezentului act constitutiv, incheiat in forma autentica, este liber consimtita de asociati si este atestata prin semnatura.

Redactat, tehnoeditat si autentificat la Biroul Notarului Public___________________________ astazi_____________ in 6 exemplare din care s-au eliberat 5 exemplare partilor.


1. <NUME_A_1>__________________________

2. <NUME_A_2>__________________________